Y House

Location
Samokov, Bulgaria
Date
2017-2018
Size
260 m²
Function
single-family residence
Photos
EN

Y House is a single-family residence with striking views of Rila Mountain, located in the town of Samokov. Designed as a modern interpretation of the typical village house, the project is a double-story rectangular volume with a gable roof. It is carefully placed as a freestanding object inside a grassy courtyard. Individual façade elements: windows, doors, loggias and wall finishes, stand out against the volume of the single geometric shape.

БГ

Y House е еднофамилна жилищна сграда разположена в град Самоков, с прекрасен изглед към Рила планина. Проектирана като модерна интерпретация на типичната селска къща, проектът е двуетажен правоъгълен обем с двускатен покрив. Той е внимателно поставен като свободностоящ обект в затревения двор. Индивидуалните фасадни елементи: прозорци, врати, лоджии и стенни облицовки се открояват в обема на геометричната форма.

EN

The materiality of Y House draws inspiration from the rustic village house. The bottom half is clad in heavy thick stone forming a solid connection with the site. The stone walls extend to form the railing for the loggias above. The second floor is slightly set back and finished in wood planks, which creates a sense of layering and separation of the two planes. A standing seam metal roof with oversized eaves provides protection from the elements in winter and shade in summer.

БГ

Материалността на Y House се вдъхновява от селската къща. Долната половина е облицована в тежки, плътни камъни, които образуват здрава връзка с терена. Каменните стени продължават нагоре и оформят парапета за лоджиите. Вторият етаж е леко отдръпнат навътре и облицован с дърво, което създава усещане за наслояване и разделяне на двата обема. Метален покрив с фалцова ламарина и преоразмерени стрехи осигурява защита от снега през зимата и сянка през лятото.

EN

The choice of structure mirrors the different treatment of the top and bottom of the facade: the bottom story has a monolithic reinforced concrete structure, while the top features a lighter steel structure. The latter allows for the large cantilevered eaves over the terraces and loggias.

БГ

Изборът на конструкцията също отразява различното третиране на горната и долната част на фасадата: долната част на къщата има монолитна стоманобетонна конструкция, а горната част е с по-лека метална конструкция. Последната дава възможност за големи конзолни стрехи над терасите и лоджиите.

EN

The main entry is from the west via the interior courtyard. A foyer leads to the main staircase, providing access to the second level. The large double height living space faces south and opens up to the stunning view of Rila mountain through expansive sliding panes of glass. A two-meter cantilevered overhang shades the southern facade, reducing solar heat gain while allowing unobstructed views.

БГ

Основното влизане се осъществява от запад през вътрешния двор. Антрето води към основната стълба, която осигурява достъп до второто ниво. Просторното жилищно пространство с висок таван е обърнато на юг и се отваря към великолепния изглед към Рила планина чрез обширни плъзгащи се витрини. Двуметровата конзолна стреха, която засенчва южната фасада, намалява придобития парников ефект, като същевременно позволява неограничена гледка.

EN

The blurred boundary between inside and outside is reinforced by the use of materials that cross from the exterior to the interior. Wood is a recurring motif and the stair railings echo the rhythm of the facade’s wood slats, while an indoor-outdoor fireplace brings the stone cladding into the main living space.

БГ

Размитата, не дефинирана и неясна граница между вън и вътре е подсилена от подхода към материалите, които преминават от външната страна към вътрешността. Дървото е повтарящ се мотив и парапетите на стълбите повтарят ритъма на дървените летви на фасадата, докато външно-вътрешната камина внася каменната облицовка в основното жилищно пространство.

EN

The simple geometry of the rectangular volume carries through to the treatment of the courtyard and vegetation. Unassuming neatly trimmed lawn covers the extents of the courtyard, while thicker vegetation along the fence provides privacy. A light metal pergola shades the parking space and serves as a support for growing vines.

БГ

Семплата геометрия на правоъгълния обем се усеща и в подхода към двора и растителността. Непретенциозна, грижливо подрязана трева покрива целия двор, а по-гъстата растителност покрай оградата осигурява уединение. Ажурна метална пергола прави сянка над паркинга и служи за опора на увивна растителност.