SumUp office -11-

Location
Sofia, Bulgaria
Date
2017-2018
Size
1150 m²
Function
office
Photos

STUDIO NOISE, MMXX

EN

Perched on the 11th floor of a new office building, is the home to the Sofia branch of tech company Sumup. Occupying the entire 1150 sq.m. floor plate, the office is designed as an open work space which promotes equality, collaboration and transparency. The work spaces are concentrated along the perimeter of the office making use of maximum daylight and views. Clustered around the interior are spaces with various functions - meeting rooms of different sizes, refreshment areas, dining and games enclosures, relaxation pods, sound-proof telephone booths, a fully equipped kitchen and bar.

БГ

Разположен на 11-ия етаж в новопостроена офис сграда, е новият офис технологичната компания Sumup в София. Разпростиращ се на цял етаж от 1150 кв.м., офисът е разработен като отворено работно пространство, което допринася за равенството, сътрудничеството и прозрачността. Работните пространства са концентрирани по периметъра на офиса, като се използват максимална дневна светлина и гледки. Групирани около ядрото на сградата са помещения с различни функции - заседателни зали с различна големина, малки кухненски боксове за кафе и вода, кътове за хранене и игри, зона за почивка, звукоизолирани телефонни кабини, напълно оборудвана за готвене кухня и бар.

EN

Flexibility and fluidity of use are key to the design of Office Sumup. The main kitchen area is conceived to be versatile and serves as a multifunctional space for presentations, events, table tennis matches and employee dining.

The largest fully glazed enclosure is used for multimedia presentations and lectures. Flexibility is featured here as well: thick curtains can provide privacy and a more intimate atmosphere, while at other times the space extends outward towards the city views and inwards towards the entirety of the office. Multi-functional chairs, which double as tables, bring the idea of fluidity into the tangible details as well.

БГ

Гъвкавостта и лекотата на използване са ключови концепции в дизайна на Office Sumup. Основната кухненска зона е замислена като променливо пространство и служи за многофункционална зала за презентации, събития, забавления, тенис на маса и място за хранене на служителите.

Най-големият и изцяло остъклен корпус се използва за мултимедийни презентации и лекции. Гъвкавостта е проявена и тук: плътните завеси могат да осигурят уединение и по-затворена атмосфера, докато в друг момент пространството се простира навън към гледката и навътре към целия офис. Многофункционалните столове, които се използват и като маси, изразяват идеята за променливост и в осезаемите детайли.

EN

The smaller meeting rooms have a more traditional layout: a large table surrounded by chairs. Their walls are lined with three distinct colors of bricks, which differentiate them from one another and also inspire their names.

БГ

По-малките заседателни зали имат по-традиционно разположение: голяма маса, заобиколена от столове. Стените са облицовани с три отделни цвята тухли, които ги отличават една от друга и дават техните имена.

EN

The concept of adaptability and fluidity of use is evident in the design of the furniture as well. The majority of furnishings are modular and movable, which allows for easy reconfiguration based on the specific needs at any particular moment. Various manufacturers were involved in crafting the furnishings to accommodate the diverse features of the spaces. The work tables are designed specifically for this work environment. Made of light metal structure and solid wide-plank oak they are masterfully inserted into the surroundings.

БГ

Идеята за приспособимост и гъвкавост на използването е очевидна и в дизайна на мебелите. По-голямата част от обзавеждането е модулно и подвижно, което позволява лесно разместване в зависимост от конкретните нужди в даден момент. Различни производители са участвали в изработването на мебелите, за да оформят разнородните функции на помещенията. Работните маси са специално проектирани за тази работна среда. Изработени от лека метална конструкция и масивен широколамелен дъб, те се вписват изкусно в заобикалящата ги среда.

EN

Just as multiple functionalities coexist in the layout and design of the spaces, so does the variety of finishes: concrete ceilings and columns, brickwork, wood paneling, glass and metal. The design celebrates materials and building elements that are usually hidden, creating an industrial look to the space. The lack of suspended ceilings and the display of all installations, the exposed concrete and brick walls all give the space a rough unfinished look. In juxtaposition the use of soft natural materials, like wool carpet, solid wood flooring and wall linings, leather furniture and textile pillows, creates a sense of warmth and home-like comfort.

БГ

Както оформлението и дизайна на пространствата съчетават множество функционалности, така и разнообразието от покрития е в хармония: бетонни тавани и колони, тухлена зидария, дървена облицовка, стъкло и метал. Дизайнът изразява материали и строителни елементи, които обикновено са скрити, създавайки индустриален облик на пространството. Липсата на окачени тавани и показването на всички инсталации, видимия бетон и тухлените стени придават на помещението суров вид. В противоположност е използването на меки естествени материали, като мокет, естествен дървен под и облицовки, вълнен килим и кожени мебели, дивани и меки обемни възглавници, създават усещане за топлина и домашен уют.